Ogólne warunki sprzedaży i zamówienia

arr_down
OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY TOWARÓW I ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Niniejsze ogólne warunki zwane dalej OWS regulują zasady sprzedaży części zamiennych, podzespołów oraz świadczenia usług serwisowych maszyn przez AGRIHANDLER Sp. z o. o.
  2. Warunki sprzedaży maszyn regulują odrębne umowy z Kupującym/Zamawiającym.
  3. Przez użyte w niniejszych OWS określenia należy rozumieć:
  a/Sprzedawca/Wykonawca – AGRIHANDLER Sp. z o. o. z siedzibą w Toruniu;
  b/Kupujący/Zamawiający – przedsiębiorców: osoby fizyczne lub prawne, z którym łączą Sprzedawcę/Wykonawcę stosunki prawne wynikające z zawarcia umowy sprzedaży, dostawy lub innej umowy, jak również jakikolwiek podmiot, który ma zamiar zawrzeć taką umowę ze Sprzedającym/Wykonawcą oraz podmiot, na zamówienie i koszt, którego dostarczane są towary;
  c/ Towar – towary będące przedmiotem sprzedaży wykonywanej przez Sprzedawcę;
  d/Umowa – oznacza umowę sprzedaży, dostawy towarów handlowych lub umowę o dzieło lub inną umowę zawartą ze Sprzedawcą/Wykonawcą, niezależnie od nazwy przyjętej przez Strony umowy;
  e/Zapytanie ofertowe – zapytanie złożone na piśmie, przesłane za pośrednictwem faxu lub poczty elektronicznej albo telefoniczne przez Kupującego/Zamawiającego, a skierowane do Sprzedawcy/Wykonawcy w celu otrzymania oferty Sprzedawcy/Wykonawcy;
  f/ Oferta – oświadczenie Sprzedawcy /Zamawiającego złożone na piśmie, przesłaną za pośrednictwem faxu lub poczty elektronicznej albo telefoniczne oświadczenie przekazane Kupującemu/Zamawiającemu w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe;
  g/Zamówienie/Zlecenie – oświadczenie Kupującego/Zamawiającego o przyjęciu Oferty złożone na piśmie, przesłane za pośrednictwem faxu lub poczty elektronicznej albo telefoniczne;
  h/Potwierdzenie zamówienia/zlecenia – oświadczenie Sprzedawcy/Wykonawcy złożone na piśmie, przesłane za pośrednictwem faxu lub poczty elektronicznej albo telefoniczne, a potwierdzające zawarcie Umowy;
  i/ Protokół naprawy – pisemne oświadczenie Sprzedającego/Wykonawcy i Kupującego/Zamawiającego o wykonaniu Umowy;
  j/ Przewoźnik – podmiot działający na zlecenie Sprzedawcy lub Kupującego wykonujący transport towarów handlowych lub innego mienia powierzonego do wykonania usługi do miejsca ustalonego przez Strony.
  4. Złożenie Zamówienia/Zlecenia jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszych OWS.
 3. ZAWARCIE UMOWY
 4. Umowa zostaje zawarta z chwilą złożenia zgodnych oświadczeń woli przez Kupującego/Zamawiającego oraz Sprzedawcę/Wykonawcę, co do jej przedmiotu w formie pisemnej lub ustnej, a także za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej. Przyjmuje się, że Kupujący/Zamawiający składając Zamówienie/Zlecenie akceptuje warunki zakupu/usługi, w szczególności stawki, ceny oraz terminy dostawy lub wykonania usługi, a także jest świadom wszelkich dodatkowych kosztów, które będzie musiał ponieść, aby Zamówienie/Zlecenie mogło zostać zrealizowane.
  2. Sprzedający/Wykonawca zastrzega sobie termin 5 dni roboczych od otrzymania 

Zamówienia/Zlecenia na potwierdzenie jego przyjęcia lub jego odrzucenia. Po upływie tego terminu w przypadku braku potwierdzenia przyjęcia uważa się Zamówienie/Zlecenie za nieprzyjęte.
3. W przypadku, gdy Kupujący/Zamawiający posiada zobowiązania wobec Sprzedającego/Wykonawca, których termin wykonania już upłynął, to Sprzedający/Wykonawca ma prawo wstrzymać się z wykonaniem umowy lub od niej odstąpić.
4. Wszelkie porozumienia, zapewnienia, przyrzeczenia i gwarancje składane ustnie przez pracowników Sprzedawcy/Wykonawcy w związku z zawarciem umowy lub złożeniem oferty nie są wiążące, o ile wykraczają one poza przedmiot umowy.
5. W przypadku niewykonania przez Kupującego/Zamawiającego ciążących na nim obowiązków określonych w niniejszych OWS Sprzedawcy/Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku Sprzedawca/Wykonawca nie jest zobowiązany względem Kupującego/Zamawiającego do naprawienia szkody wynikłej wskutek rozwiązania umowy.

III. WARUNKI WYKONANIA UMOWY

 1. TOWARY

1.1. Dokładny termin realizacji Zamówienia winien być każdorazowo wskazany w potwierdzeniu Zamówienia.
1.2. Zamawiający może wybrać następujące formy dostawy zamówionego towaru:
a/ osobisty odbiór w siedzibie Sprzedającego lub jego Oddziałach,
b/ za pośrednictwem firm kurierskich, przy czym uznaje się, iż w tym przypadku wydanie rzeczy następuje w momencie powierzenia towaru przewoźnikowi.
1.3. W przypadku wyboru przez Kupującego dostawy towaru za pośrednictwem firm kurierskich, Kupujący ponosić będzie koszty transportu i ubezpieczenia towarów do miejsca przeznaczenia chyba, że Strony postanowią inaczej.
1.4. Kupujący ponosi wszystkie ryzyka związane z utratą lub uszkodzeniem towaru od momentu załadunku lub wydania towaru.
1.5. Osoby odbierające towar w imieniu Kupującego winny posiadać odpowiednie upoważnienie w formie pisemnej, a ich dane osobowe muszą być znane Sprzedającemu.
1.6. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych Zamówieniem, Kupujący jest informowany o stanie Zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
1.7. Zwłoka Sprzedawcy w realizacji Zamówienia nie rodzi prawa Kupującego do odstąpienia od umowy, o ile zostanie on poinformowany niezwłocznie o przyczynach i nowym terminie realizacji. W przypadku opóźnienia Kupującego w odbiorze towaru, Sprzedawca uprawniony jest do obciążenia go opłatą za przechowanie towaru w wysokości 0,2% jej wartości za każdy dzień, ale jedynie po uprzednim wezwaniu Kupującego do odebrania towaru i wyznaczeniu dodatkowego terminu.
1.8. Odpowiedzialność Sprzedającego jest wyłączona w razie braku lub opóźnienia wydania towaru w przypadku zaistnienia okoliczności stanowiących siłę wyższą (np. powódź, strajk, klęska etc.), nieterminowym i/lub wadliwym wykonaniem umowy przez dostawców Sprzedającego oraz niemożliwymi do przewidzenia zakłóceniami w systemie pracy w przedsiębiorstwie Sprzedającego.
1.9  W związku z międzynarodową sytuacją związaną z rozprzestrzenieniem się wirusa SARS-

CoV-2 termin dostawy może ulec wydłużeniu, jednak nie więcej niż o 4 miesiące.
1.10. W przypadku wystąpienia siły wyższej lub w przypadku niemożności spełnienia świadczenia wskutek okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, Sprzedawca ma prawo odstąpienia od umowy.
1.11. W momencie odbioru towarów Kupujący zobowiązany jest sprawdzić towar pod względem jakościowym i ilościowym. Niezgłoszenie reklamacji, co do braków ilościowych oznacza odbiór towaru bez zastrzeżeń.

 1. USŁUGI SERWISOWE

2.1. Wykonawca oświadcza, iż posiada odpowiednio wykwalifikowaną kadrę do wykonywania diagnostyki oraz napraw serwisowych sprzedawanych urządzeń.
2.2. Ogólny zakres usług obejmuje następujące czynności serwisowe:
a/ przeglądy okresowe i gwarancyjne,
b/ diagnostyka,
c/ niezbędne czynności konserwacyjne i regulacyjne,
d/ naprawy bieżące i awaryjne
– mechaniczne,
– elektromechaniczne i elektroniczne
– hydrauliczne, pneumatyczne.
2.3. Części zamienne i materiały eksploatacyjne niezbędne do realizacji zamówienia dostarcza wyłącznie Wykonawca. Części zamienne i materiały eksploatacyjne użyte w naprawach oraz okresowych przeglądach technicznych odpowiadają parametrom technicznym zalecanym przez producenta i spełniają normy jakościowe stosowane w tym zakresie.
2.4. Miejscem świadczenia usługi jest cały obszar Polski.
2.5. Wykonawca zapewnia dojazd swoich pracowników na miejsce świadczenia usługi w celu jej wykonania.
2.6. Termin wykonania usług będą ustalane każdorazowo w zamówieniach.
2.7. Terminy przekazania Wykonawcy zgłoszenia wykonania usługi, podjęcia przez niego czynności naprawczych oraz wykonania usługi dotyczą dni roboczych i mogą ulec wydłużeniu o dni wolne od pracy.
2.8. Przedłużenie terminów, o których mowa w pkt. 2.6. może nastąpić po wcześniejszym uzgodnieniu i wyrażeniu zgody przez Zamawiającego.
2.9. W przypadku braku precyzyjnego opisu usterki w Zleceniu naprawy lub konieczności rozszerzenia usługi o zakres napraw stwierdzonych w wyniku podjętych czynności, przeglądu okresowego albo odbiegających od opisanych w Zleceniu naprawy, naprawy te zostaną wykonane po akceptacji Zamawiającego.
2.10. W przypadku braku części zamiennych niezbędnych do napraw, o których mowa w pkt. 2.3. i konieczności ponownego dojazdu Wykonawcy na miejsce naprawy, koszty dojazdu liczone są każdorazowo za dojazd, po akceptacji Zamawiającego.
2.11. W momencie odbioru usługi Zamawiający zobowiązany jest sprawdzić wykonanie usługi pod względem jakościowym i ilościowym. Brak zastrzeżeń przy odbiorze usługi potwierdzony obustronnym podpisem na protokole naprawy, uznawany jest przez Zamawiającego za wykonanie usługi przez Wykonawcę.
2.12. W przypadku opóźnienia Zamawiającego w odbiorze urządzenia po naprawie, Wykonawca uprawniony jest do obciążenia go opłatą za jego przechowanie w wysokości 200,00 zł za każdy dzień, ale jedynie po uprzednim wezwaniu do odebrania urządzenia i wyznaczeniu dodatkowego terminu.

 1. CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI
 2. TOWARY

1.1. Ceny towarów podawane przez Sprzedającego są cenami netto i powiększone zostaną o należny podatek od towarów i usług według aktualnie obowiązujących stawek.
1.2. Ceny towarów podawane przez Sprzedającego nie zawierają kosztów przesyłki znanych dopiero po realizacji Zamówienia.
1.3. Jeśli ceny towarów będą przedstawione w ofercie w walucie innej niż PLN, wówczas ceny będą przeliczane na PLN w oparciu o określony kurs sprzedaży NBP z dnia wystawienia faktury VAT.
1.4. Sprzedający zobligowany jest wystawić fakturę VAT oraz opatrzyć ją terminem zapłaty ustalonym z Kupującym, o ile udzielono mu kredytu handlowego. W przeciwnym razie, Kupujący zobowiązany jest uiścić cenę przy zawarciu umowy, a przed wydaniem towaru.
1.5. W przypadku, gdy po zawarciu umowy, ale przed jej realizacją wystąpią okoliczności uzasadniające podwyższenie ceny towaru takie, jak np. podwyższenie cła, wprowadzenie dodatkowych opłat celnych, wprowadzenie innych obciążeń publicznoprawnych, Sprzedający ma prawo do odpowiedniego, podwyższenia ceny towaru wskazując przyczynę podwyżki. Uprawnienie to przysługuje również Sprzedającemu w przypadku wzrostu cen zakupu przez Sprzedającego w stosunku do cen w chwili zawarcia umowy.
1.6. Sprzedawca może żądać od Kupującego zabezpieczenia płatności w formie z nim ustalonej.
1.7. Z upływem terminu wskazanego na fakturze VAT cena staje się wymagalna. Za termin dokonania zapłaty uważa się datę wpływu należności na wskazany przez Sprzedającego rachunek bankowy Sprzedającego.
1.8. Własność towaru przechodzi na Kupującego z momentem uiszczenia pełnej ceny chyba, że strony postanawiają inaczej (zastrzeżenie prawa własności).
1.9. W przypadku niedotrzymania przez Kupującego terminu płatności wskazanego na fakturze, Sprzedający ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za czas opóźnienia, o których mowa w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych oraz do wstrzymania się z realizacją wszystkich zawartych umów do czasu zapłaty przez Kupującego wszelkich wymagalnych należności wraz z odsetkami. W tym przypadku Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zawartych umów.
1.10. Złożona przez Kupującego reklamacja nie zwalnia go z obowiązku terminowego uiszczenia ceny.

 1. USŁUGI SERWISOWE

2.1. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za świadczone usługi niezwłocznie po ich wykonaniu w terminie ustalonym przez Strony umowy, a w przypadku braku takich ustaleń, przyjmuje się, że zapłata nastąpi w terminie 14 dni. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia protokołu naprawy, który będzie zawierał zastrzeżenia, co do stanu technicznego urządzenia/maszyny, jak i również rodzaj i ilość materiałów użytych podczas prac.
2.2. Po wykonaniu usługi Wykonawca zobligowany jest również wystawić stosowną fakturę VAT.
2.3. Ceny usług, części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych wykorzystanych do przeglądów lub napraw, podawane przez Wykonującego są cenami netto i powiększone zostaną o należny podatek od towarów i usług wg aktualnie obowiązujących stawek (załącznik nr 1).
2.4. Wykonawca zapewnia dojazd swoich pracowników na miejsce świadczenia usługi w celu jej wykonania, w przeliczeniu na ilość przejechanych kilometrów od siedziby Oddziału Wykonawcy do miejsca postoju pojazdu i z powrotem.
2.5. Jeśli ceny części zamiennych będą przedstawione w walucie innej niż PLN wówczas ceny będą przeliczane na PLN w oparciu o określony kurs sprzedaży NBP z dnia wystawienia faktury.
2.6. W przypadku, gdy po zawarciu umowy ale przed jej realizacją wystąpią okoliczności uzasadniające podwyższenie ceny towaru takie jak np. podwyższenie cła, wprowadzenie dodatkowych opłat celnych, wprowadzenie innych obciążeń publicznoprawnych, Wykonawca ma prawo do odpowiedniego, jednostronnego podwyższenia ceny wskazując przyczynę podwyżki. Uprawnienie to przysługuje również Wykonawcy w przypadku wzrostu cen zakupu przez Wykonawcę w stosunku do cen w chwili zawarcia umowy.
2.7. Wykonawca może żądać od Zamawiającego zabezpieczenia płatności w formie przedpłaty.
2.8. Z upływem terminu wskazanego na fakturze VAT cena staje się wymagalna. Za termin dokonania zapłaty uważa się datę wpływu należności na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy Wykonawcy.
2.9. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu płatności wskazanego na fakturze, Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek (z tytułu opóźnienia) w wysokości odsetek ustawowych od dnia wymagalności na fakturze oraz do wstrzymania się z realizacją wszystkich zawartych umów do czasu zapłaty przez Zamawiającego wszelkich wymagalnych należności wraz z odsetkami. W tym przypadku Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zawartych umów.
2.10. Złożona przez Zamawiającego reklamacja nie zwalnia go z obowiązku terminowego uiszczenia ceny.

 1. ODBIÓR TOWARU/USŁUGI, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY, REKLAMACJE
 2. TOWARY

1.1. W momencie odbioru towarów Kupujący zobowiązany jest sprawdzić towar pod względem jakościowym i ilościowym. Brak zastrzeżeń przy odbiorze towaru uznawany jest za prawidłowe i terminowe wykonanie Zamówienia przez Sprzedającego.
1.2. W przypadku stwierdzenia różnic Kupujący zobowiązuje się do dokonania odpowiednich adnotacji na właściwych dokumentach (np. liście przewozowym, dowodzie wydania).
1.3. Zgłoszenie reklamacji musi nastąpić w terminie 3 dni roboczych od chwili wykrycia wady i powinno mieć formę pisemną. Reklamację towarów należy kierować do Sprzedawcy. Reklamacje, co do wad fizycznych rzeczy należy zgłosić w terminie 3 dni roboczych od ich ujawnienia pod rygorem utraty prawa do powoływania się na nie oraz utraty roszczeń z tego tytułu.
1.4. Kupujący jest zobowiązany umożliwić osobom upoważnionym przez Sprzedającego na dokonanie oględzin i badania towaru uznanego przez Kupującego za wadliwy.
1.5. Z wyjątkiem przypadków przewidzianych prawem bezwzględnie obowiązującym, Kupującemu nie przysługuje prawo zwrotu towarów. Sprzedawca może wyrazić zgodę na zwrot towaru, gdy:
a/ nie posiada on charakteru towaru trudno zbywalnego,
b/ towar nie był używany i pozostaje w oryginalnym opakowaniu,
c/ zwrot nastąpi w terminie 3 dni roboczych od daty dostarczenia.
W razie wyrażenia zgody przez Sprzedawcę na zwrot towaru, Sprzedawca nie poniesie z tego tytułu żadnych kosztów, transport odbędzie się na koszt Kupującego.
Powyższe postanowienia pkt. 1.5. nie mają zastosowania w przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z Zamówieniem. W takim przypadku zasady zwrotu są uzgadniane indywidualnie z Kupującym.
1.6. Sprzedający zobowiązany jest do rozpatrzenia złożonej reklamacji w terminie 30 dni 

roboczych od daty jej otrzymania, z zastrzeżeniem, że termin ten może ulec przedłużeniu, jeżeli zajdzie konieczność potwierdzenia istnienia wady i jej przyczyn przez dostawcę/producenta lub konieczność przeprowadzenia ekspertyzy technicznej. W takim przypadku Sprzedający zajmie stanowisko po uzyskaniu decyzji od dostawcy/producenta lub po uzyskaniu ekspertyzy.
1.7. W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedający zobowiązuje się na swój koszt wymienić wadliwy towar na wolny od wad w terminie uzgodnionym z Kupującym. Jeżeli wymiana towaru jest niemożliwa albo wiąże się z koniecznością poniesienia przez Sprzedającego dodatkowych wydatków, Sprzedający ma prawo odmówić wymiany towaru i zwrócić Kupującemu stosowną część ceny.

 1. USŁUGI SERWISOWE

2.1. W momencie odbioru usługi Zamawiający zobowiązany jest sprawdzić wykonanie usługi pod względem jakościowym i ilościowym. Brak zastrzeżeń przy odbiorze maszyny potwierdzony obustronnym podpisem na protokole naprawy, uznawany jest przez Zamawiającego za wykonanie usługi przez Wykonawcę.
2.2. W przypadku zastrzeżeń, co do wykonanej usługi Zamawiający zobowiązuje się do dokonania odpowiednich adnotacji na protokole naprawy przy odbiorze maszyny.
2.3. O wadach, których nie da się wykryć, mimo bardzo starannego zbadania przy odbiorze, Zamawiający ma obowiązek powiadomić Wykonawcę najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych po ich wykryciu w formie pisemnej. Reklamację należy kierować do Sprzedawcy.
2.4. Usunięcie wady lub usterki zostanie stwierdzone protokolarnie.
2.5. Wykonawca zobowiązany jest do rozpatrzenia złożonej reklamacji w terminie 30 dni roboczych od daty jej otrzymania, o ile strony nie ustaliły innego terminu, z zastrzeżeniem, że termin ten może ulec przedłużeniu, jeżeli zajdzie konieczność potwierdzenia istnienia wady i jej przyczyn przez dostawcę/producenta lub konieczność przeprowadzenia ekspertyzy technicznej. W takim przypadku Wykonawca zajmie stanowisko po uzyskaniu decyzji od dostawcy/producenta lub po uzyskaniu ekspertyzy.
2.6. W przypadku uwzględnienia reklamacji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt wszelkich wad i usterek w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 2. Sprzedający/Wykonawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody poniesione przez Kupującego/Zamawiającego w następstwie umyślnego niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Sprzedającego/Wykonawcę. W takich przypadkach Kupujący/Zamawiający może żądać naprawienia poniesionej w związku z tym szkody od wysokości poniesionej straty, jednak nie więcej niż do wysokości ceny za usługę lub zamówionych towarów.
  2. Odpowiedzialność Sprzedającego/Wykonawcy z tytułu wad ilościowych i jakościowych towaru lub usługi jest ograniczona do obowiązków opisanych w treści niniejszej OWS i nie obejmuje odszkodowania, w tym zwłaszcza nie obejmuje prawa Kupującego/Zamawiającego do żądania od Sprzedającego/Wykonawcy naprawienia przez niego szkód w postaci: utraty spodziewanych zysków lub korzyści, strat o charakterze produkcyjnym, innych strat, utraty renomy, itp.

VII. GWARANCJA, JAKOŚCI

 1. TOWARY

1.1. W przypadku, gdy Sprzedawca udzielił Kupującemu gwarancji jakości, to oznacza, iż zobowiązał się względem Kupującego wedle jego wyboru do usunięcia wad fizycznych towaru lub do dostarczenia towaru wolnego od wad, jeżeli wady te zostaną zgłoszone pisemnie w terminie wskazanym w karcie gwarancyjnym, o ile została wydana. Zawiadomienie powinno zawierać szczegółowy opis warunków ujawnienia się wady oraz numer i datę wystawienia faktury zakupu towaru. W razie potrzeby Kupujący zobowiązany jest udzielić Sprzedawcy wszelkiej pomocy w celu prawidłowej oceny wady i ustaleniu sposobu jej usunięcia.
1.2. Sprzedawca odpowiada tylko za wady, które powstały w wyniku prawidłowego, zgodnego z przeznaczeniem korzystania z towaru.

 1. USŁUGI SERWISOWE

2.1. Wykonawca może udzielić gwarancji jakości na wykonane usługi, przy czym w takim przypadku powinien być wydany stosowny dokument gwarancyjny.
2.2. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji po upływie terminu gwarancji jakości, jeżeli zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed upływem terminu gwarancji.

VIII. POSTANOWIENIA RÓŻNE

 1. Niniejsze OWS nie mają zastosowania w umowach zawieranych z konsumentami w rozumieniu przepisu art. 221 Kodeksu cywilnego.
  2. Odpowiedzialność Sprzedawcy/Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy jest wyłączona.
 2. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 3. Zarówno Sprzedający jak i Kupujący dążyć będą do polubownego załatwienia wszelkich sporów, wynikłych z zawartej przez nich umowy.
  2. Do rozstrzygania sporów pomiędzy Sprzedawcą / Wykonawcą a Kupującym / Zamawiającym jest właściwy rzeczowo Sąd w Toruniu.
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym OWS zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy prawa obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
OGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

AGRIHANDLER

OGÓLNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

$ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Ogólne Warunki Zamówienia zwane dalej OWZ określają ogólne zasady, na których Agrihandler Sp. zo.o. zwana dalej Zamawiającym, dokonuje zakupu towarów/materiałów/usług (dalej łączniezwanych zamówieniami) określonych w zamówieniu i stanowią integralną część każdego zamówienia.
2. Ilekroć w niniejszym OWZ mowa jest o towarach, należy przez to rozumieć: osprzęty, maszyny, urządzenia, narzędzia, części zamienne oraz jakiekolwiek inne rzeczy nie ujęte wcześniej, stanowiące wyłączny przedmiot zamówienia lub jego element.

3. Odstępstwo od postanowień OWZ może mieć miejsce jedynie w przypadku zapisów zawartych w zamówieniu/umowie, które mają charakter nadrzędny nad OWZ.

4. Numer zamówienia należy umieścić na fakturze, dokumentach WZ oraz wszystkich innych dokumentach związanych z zamówieniem.

5. Przyjęcie do realizacji każdego zamówienia powinno być potwierdzone przez Dostawcę/Wykonawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres email, z którego zostało wysłane zamówienie, zawsze z rozszerzeniem Qagrihandler.pl) w terminie 2 dni roboczych od dnia jego otrzymania. W przypadku braku takiego potwierdzenia Zamawiający ma prawo uznać zamówienie za niezłożone. Potwierdzenie Zamówienia oznacza przyjęcie niniejszych OWZ.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji w każdym czasie otrzymanego/wykonanego przedmiotu zamówienia, w szczególności pod kątem jego jakości, ilości, zgodności z zamówieniem, specyfikacją i/lub certyfikatem jakości
Dostawcy/Wykonawcy. W przypadku jeśli ww. weryfikacja wykaże niewłaściwe zrealizowanie zamówienia Zamawiający ma prawo wezwać Dostawcę/Wykonawcę do jego poprawy lub ma prawo w całości zrezygnować z realizacji zamówienia.

7. Treść OWZ podana jest na stronie internetowej Zamawiającego: www.agrihandler.pl

$ 2. WARUNKI DOSTAWY

1. Zamówione towary/materiały/ustługi zostaną dostarczone przez Dostawcę/Wykonawcę do miejsca wskazanego w zamówieniu. Dostawca ma obowiązek ubezpieczyć towar od wszelkiego ryzyka w transporcie. O ile strony nie ustaliły inaczej, Zamówienie realizowane będzie na bazie DDP — Agrihandler Sp. z o. o. (wskazany magazyn, plac składowy lub inne miejsce) zgodnie z INCOTERMS 2010. Dostawca ma obowiązek ubezpieczyć na swój koszt towar od wszelkich ryzyk w transporcie,
zgodnie z Instytutowymi Klauzulami Ładunkowymi A (ICC A 1/1/82).

Kupujący może zażądać od Dostawcy dostarczenia dokumentu potwierdzającego zawarcie powyższego ubezpieczenia wraz z cesją praw do ewentualnego odszkodowania lub dokumentu ubezpieczeniowego, którego beneficjentem będzie Agrihandler Sp. z
0.0.

2. Dostawca/Wykonawca jest zobowiązany do zapakowania towaru w sposób zapewniający dostarczenie przedmiotu w stanie nienaruszonym oraz dołączenia do towaru dokumentów w języku polskim: dowody WZ lub kopia faktury, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, karty gwarancyjne, instrukcje obsługi, DTR-ki oraz wszystkie inne wymagane dokumenty.

3. Brak dokumentów wymienionych w $2 ust.2 będzie skutkował uznaniem dostawy za niekompletną do czasu ich uzupełnia i może skutkować wstrzymaniem lub opóźnieniem zapłaty faktury.

4. Magazyny zamawiającego czynne są w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 16:00. W przypadku dostawy przekraczającej 5 palet konieczna jest awizacja dostawy na co najmniej 1 dzień roboczy wcześniej, w formie wiadomości email wysłanej na adres, z którego otrzymano zamówienie.

5. Terminy dostaw określone są w zamówieniu. Terminy te są wiążące, a obowiązkiem Dostawcy jest ich dotrzymywanie

6. Zamówienie uważa się za zrealizowane (z zastrzeżeniem 81 ust 6) z chwilą odbioru przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia w miejscu przez Zamawiającego wskazanym oraz po podpisaniu bez jakichkolwiek uwag protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia przez obie strony.

7. Dostawca/Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego i bezpośredniego poinformowania Zamawiającego o wystąpieniu lub zagrożeniu wystąpienia okoliczności, z których wynika, że uzgodniony termin realizacji zamówienia nie może zostać
dotrzymany wraz ze wskazaniem przewidywanego okresu opóźnienia i przyczyn jego powstania.

8. W przypadku opóźnienia w realizacji zamówienia, Zamawiający może naliczyć karę umowną dla Dostawcy/Wykonawcy w wysokości 0,5% wartości zamówienia netto za każdy dzień opóźnienia.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od całości lub części zamówienia nie zrealizowanego w określonym terminie bez obowiązku zapłaty jakichkolwiek odszkodowań.

$ 3. GWARANCJA I RĘKOJMIA

1. Zrealizowanie zamówienia powoduje udzielenie przez Dostawce/Wykonawcę gwarancji i rękojmi na dostarczone towary i usługi.

2. Okres gwarancji biegnie od dnia dostawy przedmiotu zamówienia lub daty protokołu odbioru/uruchomienia.

3. Jeżeli w okresie gwarancji Zamawiający uzna, iż przedmiot posiada wady, uprawniony jest do zgłoszenia Dostawcy/Wykonawcy reklamacji w formie telefonicznej i za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dostawca/Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie potwierdzić telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej otrzymanie zgłoszenia reklamacji do osoby ją zgłaszającą. Jeżeli w terminie 2 dni roboczych od zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego Dostawca/Wykonawca nie potwierdzi w formie telefonicznej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej jej otrzymania, uważa się, że Dostawca/Wykonawca takie potwierdzenie złożył z chwilą upływu tego terminu.

4. Dostawca/Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia przyjęcie zgłoszenia reklamacyjnego przez Zamawiającego, usunąć wadę, a gdyby nie było to możliwe — dostarczyć nowy, wolny od wad przedmiot objęty gwarancją lub odpowiednią, objętą reklamacją, jego część i dokonać jego/jej montażu i uruchomienia.

5. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności ze względów technologicznych, Zamawiający, na wniosek Dostawcy/Wykonawcy, może wyrazić w formie pisemnej zgodę na przedłużenie terminu przewidzianego w 8 3 ust 4.

6. Dostawca/Wykonawca podejmie wszystkie konieczne kroki w celu wymiany lub naprawy wadliwego towaru. Dostawca/Wykonawca wykona na własny koszt demontażu wadliwego towaru oraz dokona montażu i uruchomienia wolnego od wad/nowego
przedmiotu objętego gwarancją. W sytuacji, gdy możliwe będzie usunięcie wady towaru poprzez jego naprawę, zaś jego demontaż będzie niemożliwy lub zbyt czasochłonny, Dostawca/Wykonawca – za zgodą Zamawiającego — dokona naprawy towaru w miejscu jego położenia/zamontowania.

7. Jeżeli Dostawca/Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zamiast wadliwego przedmiotu objętego gwarancją, nowy, wolny od wad albo dokona istotnych napraw przedmiotu objętego gwarancją, okres gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia nowego, wolnego od wad przedmiotu objętego gwarancją lub zwrócenia naprawionego. Jeżeli Dostawca/Wykonawca wymienił część przedmiotu objętego gwarancją, zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio do części wymienionej. W innych wypadkach okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas w ciągu którego wskutek wady przedmiotu objętego gwarancją, Zamawiający nie mógł z niego korzystać.

8. W przypadku wymiany przez Dostawcę/Wykonawcę wadliwego przedmiotu objętego gwarancją lub jego wadliwej części na nowy Dostawca/Wykonawca zobowiązany jest do odbioru od Zamawiającego wadliwego przedmiotu objętego gwarancją lub jego wadliwej części i usunięcia wszelkich skutków tego odbioru.

9. Jeżeli w okresie gwarancji przedmiot objęty gwarancją lub jego część dwukrotnie będzie przedmiotem reklamacji, to przy trzeciej reklamacji, podlega wymianie na nowy, wolny od wad bez względu na możliwość i dopuszczalność jego naprawy. Postanowienia niniejszego pkt nie wykluczają możliwości żądania wymiany wadliwego przedmiotu objętego gwarancją na nowy, wolny od wad już przy pierwszej lub drugiej reklamacji.

10. W wypadku, gdy Dostawca/Wykonawca uchybi terminowi usunięcia wady przedmiotu objętego gwarancją, dostarczy Zamawiającemu na czas usunięcia wady urządzenie zastępcze o parametrach i właściwościach nie gorszych niż przedmiot objęty gwarancją, dokona jego montażu i uruchomienia oraz przeszkoli pracowników Zamawiającego/Inwestora w jego obsłudze w terminie 2 dni roboczych od dnia uchybienia terminowi usunięcia wad. Czynności te Dostawca/Wykonawca wykona na swój koszt.

11. Jeżeli Dostawca/Wykonawca odmówi usunięcia wady przedmiotu objętego gwarancją lub jego części, albo nie usunie jej w terminie przewidzianym w $ 3 ust 4 lub określonym na podstawie $ 3 ust 5 i nie dostarczy Zamawiającemu urządzenia zastępczego, Zamawiający będzie uprawniony do usunięcia zgłoszonej wady na koszt i ryzyko Dostawcy/Wykonawcy samodzielnego lub za pośrednictwem innego podmiotu.

12. Dostawca/Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował w czasie usuwania wad oraz które powstały w związku z zaistnieniem wady.

13. Dostawca/Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kartę gwarancyjną najpóźniej w dniu dostawy przedmiotu zamówienia.

14. Powyższe postanowienia nie wyłączają, ani nie ograniczają uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przysługujących mu na zasadach ogólnych.

15. Dostawca/Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na cały przedmiot zamówienia na okres 24 miesięcy licząc od dnia wskazanego w zamówieniu.

16. Dostawca/Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wady zgłoszone przez Zamawiającego z tytułu rękojmi w terminie 2 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia, chyba że dłuższy termin został indywidulanie ustalony z Dostawcą/Wykonawcą.

17. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

18. Wszelkie oświadczenia Dostawcy/Wykonawcy w przedmiocie wyłączenia rękojmi lub gwarancji pozostają bezskuteczne wobec Zamawiającego.

19. Jeżeli wystąpienie wady przedmiotu objętego gwarancją spowoduje obciążenie Zamawiającego kosztami postoju instalacji, wówczas Zamawiający obciąży Dostawcę/Wykonawcę roszczeniami odszkodowawczymi powstałymi podczas takiego postoju.

20. Zamawiający ma prawo potrącić naliczone kary z wynagrodzenia Dostawcy/Wykonawcy.

21. Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, przewidzianych w Kodeksie Cywilnym w wypadku, gdy kary umowne określone w zamówieniu nie pokryją poniesionej szkody w pełnej wysokości.

$ 4. CENY I PŁATNOŚCI

1. Ceny podane w zamówieniu/umowie są stałe i nie podlegają zmianom, chyba że strony postanowiły inaczej. Zmiana cen wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po otrzymaniu prawidłowych, i wystawionych we właściwym terminie faktur VAT zgodnie z terminem płatności ujętym na zamówieniu.
3. Wszystkie faktury Dostawcy zawierać muszą dane niezbędne w świetle przepisów o podatku VAT oraz numer zamówienia. Faktury bez podanego numeru zamówienia uznane będą za nieprawidłowe i nie stanowią podstawy do zapłaty.

4. Jako termin początkowy dla biegu terminu płatności przyjmuję się datę otrzymania przez Zamawiającego faktury od Dostawcy.

$ 5. PODWYKONAWSTWO

1. Realizacja zamówień dotyczących usług, dopuszcza podwykonawstwo o ile Dostawca/Wykonawca poinformuje o tym Zamawiającego, a ten wyrazi na to pisemną zgodę.

2. Dostawca ponosi pełne ryzyko nienależytego działania, zaniechania lub braku kwalifikacji po stronie osób i podmiotów trzecich, za pośrednictwem których realizuje Zamówienie, a w szczególności ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez swoich podwykonawców.

$ 6. POUFNOŚĆ

1. Strony zobowiązują się traktować jako ściśle poufne wszystkie warunki zamówienia, a także informacje wzajemnie uzyskane od siebie lub w inny sposób w związku z zamówieniem, w szczególności wszelkie informacje techniczne, handlowe lub inne dotyczące działalności Zamawiającego, które są informacjami poufnymi i w żadnym wypadku nie mogą być wykorzystywane przez Dostawcę do innych celów niż związane z realizacją zamówienia, ani przekazywane osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, tak w trakcie realizacji zamówienia, jak również w ciągu 5 lat po jego zrealizowaniu.

$ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Strony obowiązuje prawo polskie, a sądem właściwym dla rozstrzygania wszystkich sporów związanych z zamówieniem jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym postanowieniem OWZ mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i inne obowiązujące akty prawne.

3. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania się o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższą, o przewidywanym czasie jej trwania i przewidywanych skutkach dla niniejszej umowy oraz o ustaniu powyższych okoliczności.

4. Siła wyższa oznacza zdarzenie zewnętrzne, nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron, uniemożliwiające wykonanie postanowień umownych w całości lub części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności stron.

5. Strony zobowiązują się do dołożenia należytej staranności w celu zminimalizowania czasu trwania siły wyższej i jej skutków.

6. Wszelkie opóźnienia i niedotrzymanie terminów wynikające z powodu siły wyższej nie będą traktowane jako niedotrzymanie zobowiązań określonych niniejszą Umową i nie będą powodowały jakiejkolwiek odpowiedzialności strony za szkodę poniesioną przez drugą stronę.

7. Zamawiający uprawniony jest dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych zastrzeżonych w zamówieniu lub niniejszych OWZ.

8. Niniejszy OWZ obowiązują od dnia 01.08.2023.

Pobierz dokument

Zobacz na YouTube